Nieuws

Betreft het gebruik van onze aula.

 

Per 1 januari  2021 is helaas onze aula gesloten en kunnen onze leden niet meer gebruik maken van deze locatie.

We zijn met de begrafenisvereniging van Harkema overeengekomen dat wij gebruik kunnen maken van hun aula.

 

 

Verslag van de ledenvergadering van de begrafenisvereniging de Laatste Eer te Surhuizum gehouden op maandag 11 maart 2019 in het dorpshuis de Delfeart

 

Voorzitter Jurjen Dijkstra heet het welkom aan ca 33 leden inclusief de aanwezige bestuursleden, 

afwezig met kennisgeving Jan Pool en Evelien Bouma. In zijn openingswoord meld de voorzitter zeer tevreden te zijn met de opkomst, en stelt dat het houden van de ledenvergadering, nu in het dorpshuis, en in overleg met de fam Piersma, positief heeft gewerkt. Tevens is er een welkom voor de vertegenwoordiger van uitvaartverzekering Twenthe, welke uitleg zal geven omtrent bijverzekeren. 

 

Mededelingen: onze bode Nynke Bouma-Pool zal haar werkzaamheden weer oppakken, uiteraard in overleg met bode Hiltsje v.d. Brug. Aflegster Greetje Rispens stopt, Sietske Wagenaar gaat haar vervangen. De secretaris meldt geen ingekomen stukken. 

 

De notulen van de vorige ledenvergadering geven verder geen opmerkingen.

 

Punt uit de notulen:

Froukje Tabak-Wagenaar is nog steeds invalbode. Onze vereniging heeft regelmatig overleg met de PKN gemeente, onderwerpen op termijn overdracht aula, afstemmen tarieven, gebruik kerk en gebouw bij een uitvaart etc. 

 

Het financieel verslag geeft een klein positief resultaat over het jaar 2018, groot ca. E 1000,- ,dit wordt gevoegd bij de reserve. Een actuarieel rapport opgemaakt tbv de financiële situatie van onze vereniging stelt dat onze reserve net voldoende is. Gezien de vergrijzing in de toekomst, niet regelmatige inkomsten zoals afkoop grafrechten, stelt het bestuur voor de contributie te verhogen naar € 15.00 per persoon.

 

Dit wordt door de leden aangenomen. 

Kascommissieleden J Luimstra en H vd Veen delen mee dat de boeken in orde bevonden zijn de penningmeesteresse wordt decharge verleend. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit H.v.d.Veen en A. Veenstra, reserve Wilma de Boer.
 

Na de pauze geeft dhr H Schreiber uitleg over bijverzekeren voor de kosten van een uitvaart.

De kosten lopen gauw op tot een vijfduizend euro, niet iedereen zal dit voorhanden hebben.Bij een sterfgeval, d.m.v. een premiebetaling hiervoor, kan men zich dan indekken voor de kosten.

 

Tevens is het mogelijk voor de kosten van een monument een aanvullende verzekering te sluiten.

 

Tot slot is er nog de mogelijkheid op oudere leeftijd een deposito te storten, dit bedrag is dan alvast gereserveerd en geeft tevens een goede rente.

 

Medewerkers van uitvaartverzekering Twenthe zullen de komende periode, na een schriftelijke aankondiging, langskomen en informatie verstrekken, tevens zal dan bij niet-leden het lidmaatschap van onze vereniging onder de aandacht gebracht worden.

 

Het bestuur hoopt met deze actie op een toename van nieuwe leden. 

 

Het jaarverslag 2018 wordt doorgenomen, staand worden onze overleden leden in een ogenblik stilte herdacht. Onze vereniging heeft nog geen problemen met de personele bezetting, wel wordt door  families steeds meer zelf verzorgd, zoals het afleggen en dragen.

 

De ledenkorting 2019 blijft gelijk, gewezen wordt nog op de kortingen in natura, zoals aankoop graf tegen 50% van de vastgestelde prijs, beschikbaar-stelling van aula, personeelskosten tegen netto-tarieven etc 

 

Bestuursverkiezing: Jurjen Dijkstra is aftredend en herkiesbaar, hij is bereid voor een volgende zittingsperiode zich in te zetten. 

 

RONDVRAAG

Gevraagd wordt naar het bedrijf dat het onderhoud van de begraafplaats verzorgd, dit heeft een vestiging in Harkema en de uitvoerder is woonachtig in Harkema. Enige bomen bij de ingang van de begraafplaats moeten verzorgd worden, voorzitter neemt dit op zich.

 

Ook komt de vraag voor een introductie/bijpraatbijeenkomst voor de aflegsters, dragers etc., voorzitter zal dit organiseren.

 

Heeft het nut zich over te laten schrijven, als de “oude vereniging” een aanzienlijk hogere ledenkorting geeft? Op zich niet, wil men echter in Surhuizum begraven worden, dan telt wel de

gereduceerde aankoopprijs van een graf en andere faciliteiten, onze totale ledenkorting loopt dan ook behoorlijk op.

 

Verder wordt nog gesproken over “ter beschikkingstellen van de wetenschap”, hiervoor dient men wel de nodige formaliteiten te vervullen, overigens zijn er geen kosten aan verbonden, dit is alleen mogelijk bij een overlijden in een ziekenhuis.

 

De voorzitter sluit deze avond af met een dankwoord richting personeel en een ieder die zich inzet voor onze vereniging, Tevens wordt Dhr Schreiber een bloemetje en presentje aangeboden voor zijn uitleg.

 

Rest nog het nuttigen van de traditionele gehaktbal en een wel thuis.