Nieuws

Notulen jaarvergadering begrafenisvereniging De Laatste Eer van dinsdag 3 april 2018

1. Opening

Jurjen Dijkstra opent de vergadering om 20.06 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heer Kamminga van de Federatie.

2. Mededelingen 

Jurjen geeft aan dat het qua weersomstandigheden een bijzonder jaar was. Het najaar was erg nat wat resulteerde n veel gaten in de graven. Dit is nu weer hersteld.

Bode Nynke Bouma is wegens privéomstandigheden minimaal tot aan de bouwvak niet in staat haar werkzaamheden te verrichten. Zij wordt waargenomen door Hiltsje van der Brug uit Houtigehage.

Ingekomen stukken

Het betreft dit jaar alleen algemene stukken van Nardus en de Federatie.

Notulen vorige vergadering

De heer Merkus vraagt uitleg over de zinsnede  "afkooptermijn grafrecht 20 jaar". Wordt een graf na 20 jaar geruimd?  Jurjen geeft aan dat dit zeker niet het geval is. Als het graf goed onderhouden wordt is er niks aan de hand. Is dit niet het geval en kan er geen contact opgenomen worden met de familie dan komt er een mededeling in het informatiehokje op de begraafplaats te hanen. De familie heeft dan 1 jaar de tijd om te reageren. Wordt er niet gereageerd dan wordt het graf geruimd.

Financieel verslag

Wij voldoen ruim aan de eisen van het actuarieel rapport. Tseard Veenstra van de kascommissie geeft aan dat de kascontrole prima was!. Geen opmerkingen. Tseard gaat nu uit de kascommissie en Albert Veensta wordt reserve.

Presentatie Federatie van Uitvaartverenigingen door de heer Kamminga (secretaris)

Dhr. Kamminga geeft uitleg over de presentatie  "Op weg naar 2025". Wat doet de Federatie en welke doelen zijn er gesteld voor nu en de toekomst. Dhr. Kamminga geeft aan dat het wellicht zinvol kan zijn in de toekomst samen te werken met andere uitvaartverenigingen. Delen van kennis. Ook is het zeer belangrijk de jeugd al vroeg bekend te maken en te houden met de lokale begrafenisvereniging. Dit door middel van sociale media en/of regelmatig adverteren in de dorpskrant.

Jaarverslag

Het jaarverslag wordt gelezen en goedgekeurd. Er wordt gevraagd of de lichtjesdag dit jaar opnieuw georganiseerd wordt. Het bestuur geeft aan dat dit zeker het geval is.

Ledenkorting

De ledenkorting blijft € 525, de contributie € 13.

Bestuursverkiezing

Jan Pool is aftredend maar heeft zich wel weer voor 1 termijn beschikbaar gesteld. Hiermee is het bestuur weer voltallig.

Rondvraag

Greetje Loonstra vraagt of leden die 18 jaar worden ook een brief van het bestuur kunnen ontvangen inzake het lidmaatschap en de contributie. Djoeke geeft aan dat dit niet zinvol is. Dit kost heel veel tijd en energie. De contributie wordt als een lid 18 jaar wordt vaak van de rekening van de ouders afgeschreven. Indien dit leidt tot vragen of problemen dan hoort Djoeke dit snel genoeg.

Wilma de Boer vraagt hoe het komt met de aula. Jurjen geeft aan dat nog niets definitief is, maar hij is in gesprek om in het nieuwe gebouw ook een aula op te nemen. Of dit mogelijk is moet blijken. Kostentechnisch moet het wel uitkunnen.

Sipke Loonstra geeft aan dat in het verleden de jaarvergadering vaak in maart werd gehouden. Waarom zijn we daar van afgeweken? In april is het uur er al bij en daarom minder handig om dan de jaarvergadering te houden. Jurjen geeft aan dat we dit meenemen naar het volgende jaar.

Tsear Pool geeft aan dat de begraafplaats niet goed onderhouden wordt. Vooral het maken van het gras laat te wensen over. Jurjen neemt dit mee in het overleg met de hovenier.

Sluiting

Jurjen bedankt dhr. Kamminga voor de presentatie en overhandigt hem een bloemetje en een gevulde envelop. Ook bedankt hij de aanwezigen. De vergadering wordt gesloten om 22.08 uur.

P.S. Onze plaatselijke uitvaartvereniging kwam als beste naar voren (goed en goedkoop)

Dat lukt als we er met zijn allen voor gaan!