Nieuws

Verslag van de ledenvergadering

Verslag van de ledenvergadering van de begrafenisvereniging de Laatste Eer te Surhuizum gehouden op dinsdag 29 maart 2016 in cafe Piersma.

 

Voorzitter Jurjen Dijkstra heet het welkom aan ca 30 leden inclusief het bestuur. 

In zijn openingswoord prijst de voorzitter vooral de opkomst van vrouwelijke leden, hartelijk welkom.

De notulen van de vorige ledenvergadering geven verder geen opmerkingen.


Zaken uit de notulen: 

Personeelszaken; het dragen door de familie neemt toe het aantal dragers is voldoende.

Nazorg richting families heeft aandacht, indien nodig is er via de Federatie hulp beschikbaar.

Verder is ons zinktoestel inmiddels vervangen, een gebruikt toestel is gevonden, de investering viel daardoor mee.

 

Het financieel verslag geeft een kleine negatief resultaat over het jaar 2015, dit geeft een iets vertekend beeld daar eind 2015 nog een afrekening met een familie moest worden ontvangen.

 

De incasso van de contributie loopt niet altijd naar wens, wanbetalers blijven de penningmeesteresse bezighouden. Met klem wordt opgeroepen aan de verplichtingen te voldoen, door te zorgen dat de aangeboden accept-giro wordt voldaan en veranderde bankgegevens worden op tijd doorgegeven.

 

Kascommissieleden verlenen de penningmeesteresse decharge.

Het jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd, staand worden onze overleden leden in een ogenblik stilte herdacht. Aanvullend wordt gesproken over het voorstel mee te doen aan de landelijke lichtjesdag in november.

 

Voorzitter antwoordt hierop dat wij dit zorgvuldig willen invullen, het dient wel een stijlvol en waardig gebeuren te zijn met bv een opening en een afsluiting.

 

De Pypkestjerke is gesloten, bij een uitvaart met een grote belangstelling kan dan worden gezorgd voor een beeld- en geluidsverbinding tussen de dorpskerk en het verenigingsgebouw.

 

De ledenkorting 2016 blijft gelijk, uiteraard staat het onze leden vrij zich bij te verzekeren.

 

Bestuursverkiezing:
Rieneke vd Veen is ivm verhuizing aftredend. Evelien Bouma is bereid haar plaats in te nemen, beide dames worden met een bloemstuk vereerd. Djoeke Postma is aftredend doch herkiesbaar. Tegenkandidaten worden niet ingebracht zodat bij acclamatie wordt herbenoemd.

 

Rondvraag:

Het oude gedeelte van de begraafplaats is bijna vol, graven worden nu uitgegeven op het nieuwe gedeelte. Graven worden aansluitend verkocht, een voorkeursplek is niet mogelijk.

 

Wel is uitruil mogelijk bij bepaalde omstandigheden tegen een andere plek. 

Herbegraven in een familiegraf is mogelijk na 20 jaar grafrust. Ook is herbegraven mogelijk in een grafkelder, wij zijn dan wel van mening een gespecialiseerd bedrijf hierbij te betrekken.

 

Afkoop grafrechten;  standaard hanteren wij een termijn van 20 jaren, echter een langere periode is mogelijk.

 

Het bestuur is van plan de administratie van de begraafplaats te automatiseren, echter het opstarten en inbrengen vergt een hoop werk, wij vragen hiervoor iemand dit dit zou kunnen en willen doen.

 

Inlichtingen hiervoor kunt U krijgen bij de voorzitter Jurjen Dijkstra, tel 351872

 

Actieve werving van nieuwe leden blijft in samenwerking met Pl Belang, welke ook nieuwe inwoners benaderd.

 

Verder is via onze website ook informatie te verkrijgen.

De voorzitter sluit deze avond af met een dankwoord richting personeel en een ieder die zich inzet voor onze vereniging.